Upphävd författning

Förordning (2007:1170) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1170 i lydelse enligt SFS 2009:1447
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2005:1033) med instruktion för Brottsförebyggande rådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Brottsförebyggande rådet har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området och främja brottsförebyggande arbete.

2 §  Brottsförebyggande rådet ska

  1. ansvara för officiell rättsstatistik i enlighet med vad som anges i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och analysera rättsstatistikens källor,
  2. följa, analysera och rapportera om rättsstatistiken, brottsligheten och samhällets reaktioner på brott,
  3. utveckla kunskapskällor om brott, brottsoffer och gärningsmän,
  4. årligen genomföra den nationella trygghetsundersökningen,
  5. initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för att ge regeringen underlag för åtgärder och prioriteringar på det kriminalpolitiska området samt löpande bistå regeringen i kriminalpolitiska frågor,
  6. initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete för att ge myndigheterna inom det kriminalpolitiska området underlag för åtgärder och prioriteringar inom myndigheternas respektive verksamhetsområden,
  7. initiera, stödja och informera om lokala brottsförebyggande insatser inom olika samhällssektorer,
  8. medverka till att rättsväsendet och andra brottsförebyggande aktörer får kunskap och information om såväl nationella som internationella forsknings- och utvecklingsprojekt på det kriminalpolitiska området, och
  9. integrera ett jämställdhets-, barn- och ungdomsperspektiv i sin verksamhet genom att i sitt utvärderings-, forsknings- och utvecklingsarbete belysa och beakta förhållandena utifrån ålder och kön.

[S2]Om det inte finns särskilda skäl mot det ska myndigheten redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund. Förordning (2009:1447).

3 §  Rättsstatistiken ska utvecklas löpande och publiceras årligen.

Ledning

4 §  Brottsförebyggande rådet leds av en myndighetschef.

5 §  Vid Brottsförebyggande rådet ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Särskilda organ

6 §  Till Brottsförebyggande rådet är ett rådgivande organ knutet, det vetenskapliga rådet, som har till uppgift att bistå med råd och vägledning i myndighetens forsknings- och utvecklingsverksamhet och verka för att den bedrivs på vetenskaplig grund.

[S2]Det vetenskapliga rådet består av personer med vetenskaplig erfarenhet från ämnesområden som har betydelse för rådets verksamhet.

[S3]Myndighetens chef förordnar ledamöter i rådet.

Anställningar och uppdrag

7 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid Brottsförebyggande rådet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Brottsförebyggande rådet.

Överklagande

10 §  Brottsförebyggande rådets beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:1170) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1447) om ändring i förordningen (2007:1170) med instruktion för Brottsförebyggande rådet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2016:1201

Omfattning
upph.